Skip to content

Regulamin

Regulamin serwisu B2B www.1688poland.com 

§ 1 DEFINICJE

1. Regulamin – Niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z usług Serwisu 1688Poland.com, będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
2. Przedsiębiorca- zgodnie z Art. 43¹ KC osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
3. Umowa – Umowa sprzedaży zawarta miedzy Kupującym a Sprzedającym, której integralną częścią jest Regulamin.
4. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.
5. Sprzedający/Usługodawca : Livre Rapidement, adres: Osiedle Mieszka I-Go 4 / 46, 26-340 Drzewica, Polska, adres korespondencyjny Platinium Business Park ul. Domaniewska 44, budynek 4, piętro 6, lok. 631, 02-672 Warszawa , NIP: 7681844486, info@1688poland.com .
6. Klient/Kupujący – Przedsiębiorca.
7. Produkty – Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę.
8. Zamówienie – Oświadczenie woli Kupującego, które ma na celu bezpośrednio zawarcie umowy, a w szczególności wskazuje rodzaj i liczbę produktów lub towarów.

§ 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich zapytań lub zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej https://www.1688poland.com/ . Odstępstwa od niniejszych warunków zakupu wymagają naszej pisemnej zgody.
2. Akceptacja ogólnych warunków przez klienta jest dobrowolna, ale jednak niezbędna do złożenia zamówienia.
3. Umowa zawarta w języku polskim.
4. Kupującym może być tylko przedsiębiorca. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą osoba taka musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Klient oświadcza, że wszelkie towary zamawiane za pośrednictwem naszej firmy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich. W przypadku stwierdzenia, że zamówione towary są podróbkami, klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje prawne i finansowe.
6. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów. Postanowienia dotyczące konsumenta określone ustawą o prawach Konsumenta i w innych(prawo odstąpienia od umowy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, niedozwolone postanowienia umowne) stosuje się do umów z Klientami będącymi osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta). Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Ewentualne niezgodności postanowień Regulaminu z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się: telefonicznie – numer +48 781 455 169, mailem – info@1688poland.com .
9. Korespondencję tradycyjną, prosimy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.
Platinium Business Park
ul. Domaniewska 44
budynek 4, piętro 6, lok. 631
02-672 Warszawa

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu korzystania z Serwisu Klient musi posiadać następujący sprzęt:
a) komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet), które jest podłączone do Internetu i posiada oprogramowanie umożliwiające dostęp do Witryny;
b) przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i plików cookie;
c) aktywne konto e-mail.
2. Usługodawca ma prawo wprowadzić przerwę. Usługodawca informuje Klienta o planowanej przerwie, która może zakłócić normalne korzystanie z Serwisu poprzez publikację informacji o planowanej przerwie w Serwisie. W przypadku awarii Serwisu, Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie przywrócić jego funkcjonalność.

§ 4. OFERTA

1. Wszystkie nasze oferty są niewiążące, chyba że pisemnie uzgodniono inaczej.
2. Podane przez nas informacje o wymiarach, kolorach i innych danych użytkowych w prospektach, reklamach, ilustracjach i cennikach produktów nie są wiążące.
3. Nasza firma działająca jako pośrednik w imporcie nie ponosi odpowiedzialności za zgodność towarów z przepisami prawa w zakresie własności intelektualnej. W przypadku, gdy towary okażą się podróbkami, odpowiedzialność za wszelkie wynikające z tego tytułu konsekwencje prawne i finansowe ponosi klient.
4. Sprzedający wskazuje, że dostarczone produkty mogą różnić się nieznacznie od produktów zamówionych, w tym pod względem kolorystycznym. Kolor z fotografii może różnić się od koloru produktu (również ze względu na ustawienia rozdzielczości danego komputera). Sprzedający niniejszym wyłącza odpowiedzialność za tego typu różnice.
5. Sprzedający wyłącza również swoją odpowiedzialność za różnice na fotografii a faktycznym opakowaniem dostarczonego produktu.

§ 5. PROCEDURA ZAKUPU

1. Sprzedający prowadzi poprzez serwis 1688Poland.com sprzedaż Produktów wyszukiwanych na rynku chińskim na indywidualne zamówienie Kupującego. Produkty zamówione przez Kupującego są sprowadzane do Polski dopiero po otrzymaniu przez Sprzedającego zamówienia za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej.
2. Kupujący składa zamówienie na adres mailowy podany na stronie internetowej jako adres do kontaktu.
3. Kupujący wskazuje Produkty, które chce zamówić. Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Produktów. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury.
4. Każde zamówienie zostaje potwierdzone po jego złożeniu. Potwierdzenie oznacza, że zamówienie zostało otrzymane i zaakceptowane przez Sprzedającego. Wraz z potwierdzeniem zamówienia Sprzedający przesyła Kupującemu fakturę proforma.
5. Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu wpłaty z tytułu wystawionej Kupującemu faktury proforma.
6. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich.
7. Klient zobowiązuje się do weryfikacji, czy zamówione towary są oryginalne i zgodne z prawem przed ich zamówieniem. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw własności intelektualnej przez zamówione towary, odpowiedzialność spoczywa na kliencie.
8. Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu wewnątrz Chin, transportu do Polski oraz wszelkich opłat dodatkowych związanych z cłem i innymi podatkami należnymi.
9. Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia opłat wskazanych w ust. 7 w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyliczenia ich wysokości przez Sprzedającego.
10. W wycenie koszty transportu z Chin do Polski obliczane są na podstawie wag oraz objętości podanych przez chińskich dostawców. Jeżeli rzeczywiste wagi oraz objętości okażą się inne niż podane przez chińskich dostawców, koszty transportu mogą ulec zmianie.
11. Sprzedający doręczy kupującemu fakturę ostateczną rozliczającą całą transakcję wraz z zamówionym przez Kupującego towarem.
12. Za każdy kolejny dzień zwłoki z płatnością za transport lub dostawę, doliczana jest opłata magazynowa w wysokości 20 zł za dzień za jedną paletę, cena jest ceną netto.

§ 6. TERMIN REALIZACJI I WERYFIKACJA ZGODNOŚCI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia wynosi w zależności od opcji dostawy: Przesyłki lotnicze 14dni, Przesyłki kolejowe 35dni, Przesyłki morskie 50dni.
2. Termin ten liczony jest od otrzymania przez Sprzedającego wszelkich opłat wskazanych w § 5.
3. Każde zamówienie poddawane jest weryfikacji zgodności. Weryfikacja zamówienia polega na sprawdzeniu ilości oraz faktycznego stanu wizualnego zamawianych produktów. Na prośbę kupującego możemy przeprowadzić specjalistyczną weryfikację dowolnych parametrów towarów wskazanych przez kupującego.
4. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodności dodatkowych parametrów produktów, jeżeli kupujący nie zleci sprzedającemu ich weryfikacji.

§ 7. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

1. Zastrzegamy sobie prawo własności do dostarczonych towarów do czasu uregulowania wszelkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych z Kupującym.

§8. DOSTAWA

1. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Możliwy jest również odbiór towaru z naszego magazynu, terminala kolejowego lub portu.
2. Czas dostawy określany jest każdorazowo na fakturze VAT.
3. Sprzedający zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy, które mają miejsce z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, takich jak w szczególności: opóźnienie w produkcji zamówionego indywidualnie towaru przez producenta, rewizja towaru przez urzędy celne, blokada gospodarki, siła wyższa, kataklizmy, strajki, pandemie, epidemie, wprowadzenie stanu wyjątkowego czy stanu wojennego, wojny. Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o mających miejsce opóźnieniach i jego przyczynach niezwłocznie po uzyskaniu takowych informacji.

§ 9. RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
2. Produkty oferowane przez Sprzedającego nie są objęte gwarancją.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów sprowadzonych z Chin i dostarczanych do Kupującego.
4. Sprzedający nie przewiduje możliwości zwrotu zamówionych produktów, co nie wyłącza uprawnień przyznanych Przedsiębiorcom na Prawach Konsumenta.

§ 10. REKLAMACJE

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie stwierdzone nieprawidłowości. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
2. W przypadku stwierdzenia, że zamówione towary są podróbkami, klient zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania naszej firmy oraz do podjęcia wszelkich kroków prawnych mających na celu wycofanie takich towarów z obrotu. Wszelkie koszty związane z tym procesem ponosi klient
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Kupujący może zgłaszać na adres mailowy info@1688poland.com .
4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od ich zgłoszenia. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Kupującego w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej.

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedający przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz z innymi przepisami.
2. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności i cookies na stronie głównej.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od dnia opublikowania w serwisie i zastępuje poprzednio obowiązujący regulamin. Jednakże do realizacji zamówień złożonych przed zmianą regulaminu ma zastosowanie regulamin obowiązujący w dniu złożenia zamówienia.
2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
3. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W kwestiach nieuregulowanych w powyższych regulaminach znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

05.05.2022